Gompa Laka Monastery

sgom pa la kha dgon pa
སྒོམ་པ་ལ་ཁ་དགོན་པ
拱巴拉卡寺
Alternative Name(s):
sgom pa la kha thub bstan bshad sgrub gling, bsam 'grub nor bu'i gling, 拱坝拉卡寺, 图登雪珠林
Site Type: Monastery
Operating Status: Active
Current Tradition: Jonang
Former Tradition: Jonang
Date Established: 1398
TBRC Place #: G1KR167