Jonang Sites

Jonang Foundation's sites database is an ongoing initiative documenting the contemporary (active) and historical (inactive and/or ruined) sites of the Jonangpa. Text and images for each site are derived from field research in Tibet and from primary Tibetan language source materials. Each site corresponds directly to Jonang Foundation's database on Jonang lineage masters.
Background Information


How to Navigate the Sites Database

  • Table is sorted by Name in alphabetical order by default
  • Click on column titles to sort by that column in alphabetical order
  • Click on datafields to view all sites associated with that data type
  • Browse by site type
  • Browse by site location


Jonang Sites Tabs

Displaying 1 - 64 of 64
Name Transliteration Site Locationsort descending Site Type Current Tradition

Nardu Monastery

snar 'dus dgon pa
སྣར་འདུས་དགོན་པ
Monastery Jonang

Bubtama Chogar Monastery

bub tha ma chos sgar pa
བུབ་ཐ་མ་ཆོས་སྒར་པ
Monastery Jonang

Boka Druk Monastery

bo ka 'brug dgon pa
བོ་ཀ་འབྲུག་དགོན་པ
Monastery Jonang

Sera Monastery

se ra dgon pa
སེ་ར་དགོན་པ
Monastery Jonang

Tsak Monastery

btsag dgon pa
བཙག་དགོན་པ
Monastery Jonang

Dzago Monastery

dza 'go dgon pa
ཛ་འགོ་དགོན་པ
Monastery Jonang

Yargo Monastery

yar 'go dgon pa
ཡར་འགོ་དགོན་པ
Monastery Jonang

Yartang Gya Monastery

yar thang rgya dgon pa
ཡར་ཐང་རྒྱ་དགོན་པ
Monastery Jonang

Yumdu Monastery

yum 'dus dgon pa
ཡུམ་འདུས་དགོན་པ
Monastery Jonang

Yongdu Monastery

yong 'dus dgon pa
ཡོང་འདུས་དགོན་པ
Monastery Jonang

Lungge Zi Monastery

lung dge zi dgon pa
ལུང་དགེ་ཟི་དགོན་པ
Monastery Jonang

Kamyo Monastery

kam myos dgon pa
ཀམ་མྱོས་དགོན་པ
Monastery Jonang

Shumda Monastery

shum mda' dgon pa
ཤུམ་མདའ་དགོན་པ
Monastery Jonang

Kyang Kang Monastery

kyang rkang dgon pa
ཀྱང་རྐང་དགོན་པ
Monastery Jonang

Tashi Choling Monastery

bkra shis chos gling dgon pa
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ
Monastery Jonang

Trawak Lung Monastery

khra wag lung dgon pa
ཁྲ་ཝག་ལུང་དགོན་པ
Monastery Jonang

Gompa Laka Monastery

sgom pa la kha dgon pa
སྒོམ་པ་ལ་ཁ་དགོན་པ
Monastery Jonang

Ngari Chode Monastery

mnga' ris kyi chos sde
མངའ་རིས་ཆོས་སྡེ་དགོན།
Ngari (mnga' ris) Monastery Geluk

Semkar Meditation Cave

se mkhar chung /
སེ་མཁར་ཆུང་།
Ngari (mnga' ris) Meditation Cave Geluk

Cholung Changtse Monastery

chos lung byang rtse
ཆོས་ལུང་བྱང་རྩེ།
Lhatse (lha rtse) Monastery Geluk

Rinchen Ling Nunnery

rin chen jo mo dgon
རིན་ཆེན་གླིང་དགོན།
Lhatse (lha rtse) Nunnery Jonang

Tangtong Gyalpo's Bridge

thang stong rgyal po zam
ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཟམ།
Lhatse (lha rtse) Landmark

Takten Damcho Puntsok Ling Monastery

rtag brtan dam chos gling
རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང།
Lhatse (lha rtse) Monastery Geluk
 Great Stupa Mountain Hermitage 1,  Great Stupa Mountain Hermitage 2, ,

Great Stupa Mountain Hermitage

jo nang sku 'bum ri khrod chen mo
ཇོ་ནང་སྐུ་འབུམ་རི་ཁྲོད་ཆེན་མོ།
Lhatse (lha rtse) Mountain Retreat Jonang
,

Tsechen Monastery

rtse chen
རྩེ་ཆེན།
Gyantse (rgyal rtse) Monastery Geluk

Ngamring Chode Monastery

ngam ring chos sde/
ངམ་རིང་ཆོས་སྡེ།
Ngamring (ngam ring) Monastery Geluk

Samar Monastery

sa dmar dgon
ས་དམར་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Yulwe Atsongde Monastery

yul ba'i a 'tshong sde/
ཡུལ་བའི་ཨ་འཚོང་སྡེ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Budkang Gonlung Hermitage

bud khang dgon lung ri khrod/
བུད་ཁང་དགོན་ལུང་རི་ཁོད།
Dzamthang ('dzam thang) Mountain Retreat Jonang

Tsechu Monastery

tshes bcu
ཚེས་བཅུ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Tshaka Monastery

dzi stod tshwA kha'i chos sde/
ཙྭ་ཁའི་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Chötang Monastery

bkra shis chos thang nor bu gling
ཆོས་ཐང་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Chogar Gongma Monastery

chos sgar gong ma/
ཆོས་སྒར་གོང་མ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Dzisib Tashi Chode Monastery

dzi srib bkra shis chos sde
འཛི་སྲིབ་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Tsangwa Gabma Monastery

gtsang ba 'gab ma yag mdo bkra shis chos rdzong /
གཙང་བ་འགབ་མ་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Katok Monastery

ka thog dar thang chos sde/
ཀ་ཐོག་དར་ཐང་ཆོས་སྡེ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang
,

Dzamthang Tsangwa Monastery

dzam thang gtsang ba
འཛམ་ཐང་གཙང་བ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Jayur Monastery

bya yur dgon ('dzi nyin)
བྱ་ཡུར་དགོན།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Choje Monastery

chos rje
ཆོས་རྗེ།
Dzamthang ('dzam thang) Monastery Jonang

Tarmo Changchub Ling Monastery

thar mo dgon pa
ཐར་མོ་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Awa Monastery

a dpa' dgon pa
ཨ་དཔའ་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Machik Drubpuk Kandro Drowa Meditation Cave

ma gcig sgrub phug mkha' 'gro'i bro ra/
མ་གཅིག་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་བྲོ་ར།
Ngawa (rnga yul) Meditation Cave Jonang

Swe Nunnery

bswe dgon btsun ma'i ri khrod
བསྭེ་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Nunnery Jonang

Kharle Richo Bene Odsal Dechen Potrang Mountain Hermitage

mkhar bla'i ri khrod dben gnas 'od gsal bde chen pho brang /
མཁར་བླའི་རི་ཁྲོད་བདེན་གནས་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་།
Ngawa (rnga yul) Mountain Retreat Jonang

Swe Monastery

bswe dgon e wam cog sgar btsun ma'i gling
བསྭེ་དགོན་པ།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Tashi Gang Monastery

bkra shis sgang dgon/
བཀྲ་ཤིས་སྒང་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Drogge Monastery

brog dge dgon
འབྲོག་དགེ་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Khangsar Monastery

khang gsar dgon
ཁང་གསར་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

Tsinang Monastery

rtsi nang chos sde dgon
རྩི་ནང་དགོན།
Ngawa (rnga yul) Monastery Jonang

New Pala Monastery

pA la dgon byams mgon thugs rje bshad sgrub phun tshogs gling (gsar ba)
པའ་ལ་དགོན་༼གསར༽།
Gyarong (rgyal rong) Monastery Jonang

Bairo Meditation Cave

bai ro'i
བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག
Gyarong (rgyal rong) Meditation Cave Jonang

Old Pala Monastery

pA la dgon byams mgon thugs rje bshad sgrub phun tshogs gling (rnying ba)
པའ་ལ་དགོན་༼རྙིང༽།
Gyarong (rgyal rong) Monastery

Zango Richo Hermitage

dza 'go'i ri khrod/
ཛ་འགོའི་རི་ཁྲོད།
Gyarong (rgyal rong) Mountain Retreat Jonang

Lakha Monastery

la kha dgon /
ལ་ཁ་དགོན།
Gyarong (rgyal rong) Monastery Jonang

Tsang Zholma Monastery

gtsang zhol ma dgon pa
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
Golok (mgo log) Monastery Jonang

Doli Doka Monastery

mdo li'i rdo kha
མདོ་ལི་རྡོ་ཁ་དགོན
Golok (mgo log) Monastery Jonang

Chayu Monastery

cha yus
ཆ་ཡུས་དགོན།
Golok (mgo log) Monastery Jonang

Dongkor Monastery

dgong skor dgon pa/
གདོང་སྐོར་དགོན།
Golok (mgo log) Monastery Jonang

Gar Drakar Monastery

mgar brag dkar
མགར་བྲག་དཀར་དགོན།
Golok (mgo log) Monastery Jonang

Nyinyo Monastery

nyin yos dgon nges don theg mchog chos 'khor gling /
ཉིན་ཡོས་དགོན།
Golok (mgo log) Monastery Jonang
 Akyong Yarthang Monastery ALT

Akyong Yarthang Monastery

A skyong yar thang
ཨ་སྐྱོང་ཡར་ཐང་།
Padma Monastery Jonang

Langdud Monastery

glang 'bud dgon
གླང་འབུད་དགོན་པ།
Padma Monastery Jonang

Jamdha Monastery

lcam mda' dgon thub bstan nges don chos 'khor gling
ལྕམ་མདའ་དགོན།
Chikdril (gcig sgril) Monastery Jonang

Lungkya Monastery

lung skya dgon mi 'gyur bde chen gling
ལུང་སྐྱ་དགོན།
Gabde (dga' bde) Monastery Jonang
Displaying 1 - 17 of 17
Name Transliteration Site Locationsort descending Site Type Current Tradition

Bokar Monastery

'bo dkar dgon
འབོ་དཀར་དགོན།

Tshar Tshar Monastery

tshar tshar dgon
ཚར་ཚར་དགོན།

Dzongsho Monastery

rdzong shod dgon
རྫོང་ཤོད་དགོན།

Ringa Chode Monastery

rin dga' chos sde dgon
རིན་དགའ་ཆོས་སྡེ།

Kyergang Monastery

skyer sgang dgon
སྐྱེར་སྒང་དགོན།

Samding Monastery

bsam sdings dgon
བསམ་སྡིངས་དགོན།

Jakpa Monastery

'jag pa dgon
འཇག་པ་དགོན།

Tsokha Monastery

mtsho kha dgon
མཚོ་ཁ་དགོན།

Nenying Monastery

gnas rnying dgon
གནས་རྙིང་དགོན།

Tanak Dorje Den Monastery

rta nag rdo rje gdan
རྟ་ནག་རྡོ་རྗེ་གདན།

Chung Riwoche Stupa

cung ri bo che
ཅུང་རི་བོ་ཆེ།

Zhang Zhong Dorje Den

zhang zhong rdo rje gdan
ཞང་ཞོང་རྡོ་རྗེ་གདན།

Gonpo Monastery

mgon po dgon
མགོན་པོ་དགོན།

Cheka Monastery

'chad kha dgon
འཆད་ཁ་དགོན།

Chakzam Modrak Monastery

lcags zam mo brag
ལྕགས་ཟམ་མོ་བྲག་

Mokchok Hermitage

rmog lcog ri khrod
རྨོག་ལྕོག་རི་ཁྲོད།

Mokchok Monastery

rmog lcog dgon
རྨོག་ལྕོག་དགོན།
Displaying 1 - 12 of 12
Name Transliteration Site Locationsort descending Site Type Current Tradition

Nartang Monastery

snar thang dgon

Sangphu Monastery

gsang phu ne'u thog dgon pa

Samye Monastery

bsam yas dgon pa

Tashilhunpo Monastery

bkra shis lhun po dgon pa

Gyangtse Kumbum Stupa

rgyal rtse sku 'bum mchod rten

Chung Riwoche Stupa

Chung Riwoche Stupa

Chung Riwoche Stupa

Zhalu Monastery

zhwa lu dgon

Tsurphu Monastery

mtshur phu dgon

Ganden Monastery

dga' ldan dgon

Sakya Monastery

sa skya dgon pa